Naši partneři

Seskupujeme kolem sebe odborníky, kteří dokáží být motory aktivity i moderátory změn. Kromě týmu odborných lektorů a poradců Vám můžeme zaručit zkušené odborníky z podnikové praxe a nositele know-how napříč všemi oblastmi hospodářské činnosti.
Mezi naše partnery patří osvědčená jména i úspěšné projektové týmy, jejichž reference vypovídají o špičkové expertýze a vysoké kvalitě.

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

CAFIN sdružuje odborníky se zájmem o finanční řízení podníků, kteří se chtějí odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své zkušenosti a reprezentuje zájmy svých členů a přispívá k růstu prestiže finančních pozic.
Hlavními aktivitami CAFIN jsou
- podpora výzkumu, výuky a vzdělávání na poli finančního řízení a vydávání příslušných publikací,
- výměna zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem,
- vypracování procesních, metodických, tématických a oborových standardů v oblasti finančního řízení a řízení výkonnosti,
- vypracování systému rozvoje finančních pozic a standardů dalšího vzdělávání pro finanční pozice včetně podpory jejich prosazení do praxe firem,
- spolupráce s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty na poli finančního řízení.

www.cafin.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) poskytuje více než 13 000 studentů na šesti fakultách možnost studovat chemické, potravinářské, ekologické, ekonomické, výtvarné a komunikační, informatické, pedagogické, filologické nebo zdravotnické disciplíny. Důležitou součástí činností na univerzitě je také věda a výzkum. Univerzita je pojmenována po zakladateli obuvnického průmyslu ve Zlíně Tomáši Baťovi (1876 – 1932).
Na UTB je k hodnocení používán jednotný kreditní systém kompatibilní s ostatními evropskými univerzitami. Absolventi získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zlepšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Univerzita také získala od Evropské komise certifikát Diploma Supplement Label.

www.utb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Controller-Institut spolupracuje zejména s Fakultou financí a účetnictví, jejímž posláním je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných studijních programech, vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost a provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech. V současné době fakultu tvoří sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví, veřejných financí.

www.vse.cz

nahoru
© 2024 Controller Institut